Przegląd hydrantów wewnętrznych

Przegląd hydrantów wewnętrznych – co powinieneś wiedzieć?

Szczegółowe wymagania dotyczące stosowania hydrantów wewnętrznych w  budynkach opisane są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Rozporządzenie to nakazuje przegląd hydrantów wewnętrznych nie rzadziej niż raz w roku. Jednak przegląd należy również wykonać w przypadku wątpliwości co sprawności działania hydrantu. Odpowiedzialność za wykonanie przeglądu hydrantów wewnętrznych spoczywa na właścicielu, zarządcy, administratorze lub użytkowniku budynku. Co ważne – przeglądy okresowe nie dotyczą tylko hydrantów, lecz także innych urządzeń ochrony ppoż. (pisaliśmy o tym tutaj: https://safe-on.pl/czym-sie-zajmujemy-przeglady-ppoz/).

Rodzaje hydrantów wewnętrznych

Wyróżniamy trzy  typy hydrantów wewnętrznych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej budynków:

– hydrant wewnętrzny o nominalnej średnicy węża 25 mm,
– hydrant wewnętrzny o nominalnej średnicy węża 33 mm,
– hydrant wewnętrzny o nominalnej średnicy węża 52 mm.

Hydranty o nominalnej średnicy węża 25 mm oraz 33 mm mogą być wyposażone w węże półsztywne lub płasko składane. Natomiast hydranty o nominalnej średnicy węża 52 mm wyposażone są w węże płasko składane. Szafka hydrantowa powinna być wyposażona także w prądownicę, umożliwiającą podanie strumienia wody.

W zależności od średnicy wewnętrznej hydratu jego przepływ minimalny powinien wynosić:

– hydrant DN-25 – 1 dm3/s,
– hydrant DN-33 – 1,5 dm3/s,
– hydrant DN-52 – 2,5 dm3/s.

Rodzaj i ilość zastosowanych hydrantów wewnętrznych w budynku zależy od jego kategorii zagrożenia ludzi, wysokości, powierzchni strefy pożarowej bądź obciążenia ogniowego budynku.

hydranty wewnętrzne

Lokalizacja hydrantów wewnętrznych w budynku

Hydranty wewnętrzne powinny być umieszczone przy drogach komunikacji ogólnej, a w szczególności:

 przy wejściach do budynku i klatek schodowych na każdej kondygnacji budynku,
–  w przejściach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach poszczególnych kondygnacji budynków wysokich i wysokościowych,
– przy wyjściach na przestrzeń otwartą lub przy wyjściach ewakuacyjnych z pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, w szczególności zagrożonych wybuchem,
– przy wejściach na poddasza.

Zakres przeglądu hydrantu wewnętrznego

W przypadku wystąpienia pożaru w budynku hydrant wewnętrzny ma umożliwić jego użytkownikom  podjęcie próby ugaszenia źródła pożaru w bezpieczny i szybki sposób. Dlatego tak istotny jest okresowy przegląd hydrantów wewnętrznych.

Niezwykle ważne jest aby utrzymywać hydranty w stanie pełnej sprawności przez cały rok. Sposobem gwarantującym ich prawidłowe zadziałanie  jest wykonywanie systematycznych przeglądów.  Niesprawny hydrant stanowi większe zagrożenie niż jego brak, ponieważ daje złudne poczucie bezpieczeństwa i pozorną szansę na ugaszenie pożaru w zarodku, co może opóźnić ewakuację z budynku.

Coroczny przegląd hydrantów wewnętrznych obejmuje sprawdzenie:

– stanu technicznego szafki hydrantowej,
– stanu technicznego zaworu hydrantowego,
– wydajności hydrantu,
– stanu technicznego węża hydrantowego,
– stanu technicznego prądownicy,
– odpowiedniego oznakowania szafki hydrantowej.

Podczas przeglądu hydrantów wewnętrznych szczególną uwagę zwracamy na to czy został zachowany odpowiedni dostęp do szafki hydrantowej, a także czy szafka hydrantowa jest wyposażona w kluczyk umożliwiający jej natychmiastowe otwarcie.

Hydrant może zostać uznany za sprawny jeśli próba wydajności zostanie zakończona pozytywnie – czyli jeśli zostanie osiągnięte ciśnienie minimalne wynoszące 0,2 MPa. Dodatkowo nie mogą zostać stwierdzone nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego hydrantu oraz jego osprzętu.

Przegląd hydrantów wewnętrznych

Czynności po wykonanym przeglądzie hydrantów

Przegląd hydrantów wewnętrznych powinien zostać wykonany w oparciu o przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, z wykorzystaniem certyfikowanego sprzętu  przez wykwalifikowanych serwisantów.

Po każdym przeglądzie sporządzany jest protokół potwierdzający przegląd, opisujący parametry badanych hydrantów, dokładne uwagi i stwierdzone usterki a także sposoby ich usunięcia. Protokół jest dokumentem, który w razie kontroli należy okazać Państwowej Straży Pożarnej lub firmie ubezpieczeniowej.

Obowiązkiem właściciela, zarządcy lub użytkownika jest usunięcie wszystkich usterek stwierdzonych podczas corocznego przeglądu hydrantów wewnętrznych w taki sposób, aby przywróciły one sprawność badanym urządzeniom przeciwpożarowym.

Korzyści wykonywania przeglądów

W trakcie wykonywanych przeglądów hydrantów wewnętrznych spotykamy się z wieloma nieprawidłowościami wynikającymi z wielu lat zaniedbań i niewykonywania corocznych przeglądów.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości to m.in.:

– niewystarczająca wydajność hydrantu,
– zablokowane dojście do szafki hydrantowej,
– brak kluczyka uniemożliwiający otwarcie szafki hydrantowej,
– brak możliwości uruchomienia zaworu,
– brak węża hydrantowego oraz prądownicy,
– zniszczone węże hydrantowe,
– nieszczelny lub skorodowany zawór.

hydrant

Hydrant, który nie jest poddawany cyklicznym przeglądom nie tylko nie spełnia wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej ale przede wszystkim nie zapewnia bezpieczeństwa użytkownikom  budynku.

Regularny przegląd hydrantów wewnętrznych pozwala na uniknięcie wystąpienia nieprawidłowości i gwarantuje bieżącą weryfikację ich stanu technicznego. A w konsekwencji prowadzi to do zapewnienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie.

#safeon #przegląd hydrantów wewnętrznych #ppoż #bezpieczeństwo pożarowe #usługi ppoż

Podziel się artykułem :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp