Szkolenie ppoż. w pigułce

Szkolenie ppoż. – jaki jest jego cel?

Szkolenie ppoż. ma na celu przekazanie pracownikom firm, instytucji publicznych, sklepów, czy zakładów produkcyjnych niezbędnej wiedzy dotyczącej podstawowych zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym w ich miejscu pracy. Po szkoleniu ppoż. pracownik powinien wiedzieć jak bezpiecznie reagować na wypadek wystąpienia pożaru.

Obowiązek szkolenia ppoż.

Organizacja szkoleń ppoż. jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040). Ustawa zobowiązuje pracodawcę do informowania pracowników m.in. o:
– zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy,
– zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu oraz życiu pracowników,
– działaniach mających na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie przedmiotowych zagrożeń.

Dodatkowo na pracodawcy spoczywa obowiązek wyznaczenia osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz zwalczania pożarów i prowadzenia ewakuacji w zakładzie.

szkolenia przeciwpożarowe

Jak wygląda organizacja szkoleń ppoż. w praktyce?

Bardzo często dostrzegamy brak podstawowej wiedzy w zakresie ochrony ppoż. oraz nieprawidłowe zachowania pracowników na wypadek wytępienia pożaru w zakładzie pracy.

Do najczęstszych błędów zaliczamy:
– nieodpowiednią reakcję na pożar,
– nieumiejętne ostrzeganie o wystąpieniu pożaru,
– brak podjęcia próby użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
– nie wykorzystanie urządzeń oraz instalacji przeciwpożarowych,
– niewłaściwe użycie podręcznego sprzętu gaśniczego,
– brak wiedzy na temat urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie,
– niestosowanie się do komunikatów alarmowych,
– nieznajomość zasad ewakuacji,
– brak dyscypliny w miejscu zbiórki do ewakuacji.

Według nas świadomość pracodawców w zakresie organizacji szkoleń ppoż. jest niska, a konieczność ich organizacji jest uznawana jako martwy przepis oraz dodatkowe koszty.

Pracodawcy nie przywiązują zbyt dużej wagi do szkoleń ppoż., a wielu z nich za wystarczające działanie w zakresie prewencji pożarowej uznaje wyświetlenie kilku slajdów prezentacji na szkoleniu wstępnym BHP.

Naszą opinię dotyczącą potrzeby organizacji szkoleń ppoż. w zakładach pracy oraz ich optymalizacji potwierdzają statystyki pożarów podawane przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. W 2021 roku doszło do aż 2336 pożarów w obiektach produkcyjnych oraz 2236 pożarów w obiektach użyteczności publicznej*. Jednoznacznie można zauważyć, że zaistnienie zagrożenia pożarowego w miejscu pracy jest realne i występuje bardzo często. Dlatego należy podejmować niezbędne środki aby zapobiegać powstawaniu pożarów, które powodują ogromne straty i bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników!

*https://www.gov.pl/web/kgpsp/statystyczne-podsumowanie-2021

statystki ppoż.

Szkolenie ppoż. organizowane przez SafeON

Nasze szkolenia PPOŻ. to połączenie wiedzy teoretycznej z treningiem praktycznego gaszenia symulowanych pożarów. Instruktorzy SafeON to zawodowi strażacy na co dzień biorący udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Swoje doświadczenie oraz spostrzeżenia wykorzystaliśmy do stworzenia optymalnego programu szkoleniowego. 

Część teoretyczna szkolenia ppoż. obejmuje stały zakres najważniejszy zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym, zagrożeniami i rozwojem pożaru, grupami pożarów oraz charakterystyką podręcznego sprzętu gaśniczego. Równie ważnym elementem bloku teoretycznego jest szczegółowe omówienie kwestii związanych z charakterystyką zagrożeń występujących w danym zakładzie, wyposażeniem obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy i techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych. Duży nacisk kładziemy na naukę wzywania pomocy. Wbrew pozorom już na etapie zgłoszenia zagrożenia występują błędy, które niejednokrotnie rzutują na wydłużenie czasu reakcji służb ratunkowych. Istotnym elementem teoretycznego szkolenia ppoż. jest omówienie sytuacji z życia wziętych.

szkolenie ppoż.

Każde praktyczne szkolenie ppoż. rozpoczynamy od zapoznania pracowników z rodzajem i lokalizacją podręcznego sprzętu gaśniczego, a także urządzeń ochrony przeciwpożarowej występujących w obiekcie. Następnie zapoznajemy pracowników z drogami ewakuacji. Staramy się, by każdy pracownik zobaczył na własne oczy jak wygląda pożar poszczególnych grup pożarów oraz jakie zagrożenia mogą wystąpić podczas ich gaszenia. Dlatego szkolenie praktyczne rozpoczynamy od pokazu pożaru paliw węglowodorowych, ciał stałych, pożaru butli propan butan oraz wyrzutu płonącego oleju. Następnie przechodzimy do części gaszenia symulowanego pożarów za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego. Zadaniem każdego uczestnika szkolenia będzie wybór odpowiedniego sprzętu, uruchomienie go i ugaszenie pożaru.
Podczas praktycznego szkolenia ppoż. uczymy również elementów pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia obrażeń związanych z wystąpieniem pożaru.

Szkolenie ppoż. dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta, które ustalamy na podstawie analizy ryzyka w danym obiekcie.  Jeśli chcesz poznać szczegółowy zakres szkolenia ppoż. – skontaktuj się z nami!

#safeon #safeonradzi #szkolenie ppoż. #bezpieczeństwo pożarowe

Podziel się artykułem :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp