Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Co to jest Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to opracowanie, które szczegółowo określa warunki ochrony przeciwpożarowej w obiekcie oraz opisuje między innymi sposoby ewakuacji, wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy, a także zasady bezpieczeństwa pożarowego. Składa się z części opisowej oraz opracowania graficznego. Jest to obowiązkowy dokument według przepisów ochrony przeciwpożarowej.

instrukcja ppoż.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla jakich budynków?

Podstawowym dokumentem regulującym oraz opisującym wymagania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Rozporządzenie nakłada obowiązek zapewnienia i wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wymagana jest dla wyżej wymienionych budynków, w których spełniony jest jeden z poniższych warunków:

▪ występuje strefa zagrożenia wybuchem,
▪ kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3,
▪ kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3,
▪ powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2.

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków mają obowiązek aktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego raz na 2 lata lub w przypadku:

▪ zmiany sposobu użytkowania obiektu,
▪ zmiany lub rozpoczęcia procesu technologicznego,
▪ innej zmiany wpływającej na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu.

Pracodawca ma obowiązek zapoznania wszystkich pracowników budynku z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Poprawnie wykonana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z wymaganiami z przedmiotowego rozporządzenia powinna zawierać:

▪ warunki ochrony przeciwpożarowej,
▪ opis wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym,
▪ sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,
▪ sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane,
▪ warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania (problematykę ewakuacji poruszaliśmy tutaj),
▪ sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji,
▪ zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami,
▪ plany obiektów, obejmujące ich usytuowanie,
▪ wskazanie osób wykonywujących instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w praktyce

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego stanowi ważny element dla strażaków podczas działań związanych z akcją ratowniczą. Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej mogą poprosić o przedstawienie powyższego dokumentu w celu jego użycia. To cenne źródło informacji dla Kierującego Działaniem Ratowniczym.

Zawarte w dokumencie informacje pozwalają na:

▪ zlokalizowanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, kotłowni itp.,
▪ rozpoznanie poszczególnych pomieszczeń,
▪ usprawnienie procesu ewakuacji budynku,
▪ usprawnienie przeszukania poszczególnych kondygnacji,
▪ zlokalizowanie niezbędnych urządzeń przeciwpożarowych np. przeciwpożarowych wyłączników prądu, dźwigów dla ekip ratowniczych, centrali SSP,
▪odnalezienie hydrantów w celu zapewnienia niezbędnego zaopatrzenia wodnego,
▪ ustalenie substancji niebezpiecznych pożarowo znajdujących się w budynku
▪ rozpoznanie procesów technologicznych,
▪ sprawdzenie wytrzymałości ogniowej elementów rozdzielających strefy pożarowe,
▪ ustalenie osób funkcyjnych i ich danych,
▪ zlokalizowanie miejsca zbiórki do ewakuacji.

To tylko kilka z wielu możliwości, które podczas działań ratowniczych zapewnia prawidłowo wykonana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Jest to istotny element akcji ratowniczej, gdy w obiekcie nie działa całodobowa obsługa. W takich sytuacjach strażacy wyłącznie na siebie, a szczegółowe informacje mogą uzyskać jedynie poprzez wykorzystanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Podczas kilku działań ratowniczych, w których uczestniczyliśmy jako dowodzący akcją ratowniczą, skorzystanie z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego pozwoliło nam uzyskać kluczowe informacje dotyczące budynku, w którym wybuchł pożar.

pożar

Kilka wskazówek do zapamiętania:

▪ pamiętaj o konieczności wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego przed oddaniem budynku do użytku,
▪ pamiętaj, aby jeden egzemplarz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego był umieszczony na portierni,
▪ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w budynku bez stałej obsługi powinna być z lokalizowana w miejscu łatwo dostępnym dla ekip ratowniczych,
▪ wymagaj od sporządzającego instrukcję rzetelnego wykonania popartego wizją lokalną budynku,
▪ pamiętaj o aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego po każdej zmianie sposobu użytkowani obiektu,
▪ zwracaj uwagę na jakość wykonania części graficznej – rysunki powinny być wykonane w sposób czytelny.

#safeonradzi #safeon #instrukcja bezpieczeństwa pożarowego #bezpieczeństwo pożarowe #ppoż warszawa #ppoż kielce #instrukcja ppoż

Podziel się artykułem :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp